Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zastępca Burmistrza oraz Sekretarz Gminy

Zastepca-685x1024.jpeg

ZASTĘPCA BURMISTRZA WIĘCBORKA
mgr Jacek Masztakowski

e-mail: zastepca-sekretarz@wiecbork.pl

Sekretarz Gminy – od 01 marca 2021 r.

mgr Jacek Masztakowski

pokój nr 4
tel. 52 38-95-207

 

Zakres kompetencji Zastępcy Burmistrza Więcborka

 1. Do zakresu zadań ZASTĘPCY BURMISTRZA należy:
  1) kierowanie referatem organizacyjnym,
  2) wykonywanie czynności Kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza,
  3) wykonywanie zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza,
  4) reprezentowanie Urzędu na uroczystościach i spotkaniach roboczych,
  5) sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi gminy,
  6) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
  7) nadzór nad przestrzeganiem regulaminów:  wynagradzania, pracy, instrukcji kancelaryjnej Urzędu, okresowych ocen pracowników, naboru na wolne stanowiska urzędnicze,  służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu ją kończącego,
  8) pełnienie funkcji urzędnika wyborczego,
  9) prowadzenie zebrań wiejskich związanych ze zmianami statutów sołeckich i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
  10) przyjmowanie i opiniowanie od Kierowników komórek organizacyjnych wniosków w sprawach personalnych,
  11) dokonywanie analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych przepisami do przedkładania oświadczeń majątkowych,
  12) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza, za wyjątkiem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, oraz ustalenia wynagrodzenia burmistrza,
  13) dekretacja korespondencji wpływającej do Urzędu,
  14) koordynowanie pracami remontowymi w Urzędzie,
  15) dokonywanie okresowej oceny Kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu,
  16) nadzorowanie zasad przestrzegania ochrony przetwarzanych danych osobowych i sprawowanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji w urzędzie.
 2. Zastępcy Burmistrza podlega bezpośrednio referat organizacyjny.
 3. Zastępca Burmistrza zastępuje Sekretarza Gminy podczas jego nieobecności.

 

Zakres kompetencji Sekretarza Gminy

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Więcborku – § 24

Do zakresu zadań SEKRETARZA należy:

1) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem Urzędu, nadzór nad organizacją i dyscypliną pracy
2) prowadzenie nadzoru nad terminowością wykonywania zadań Urzędu,
3) opracowywanie projektów zmian Regulaminu organizacyjnego i Statutu, Regulaminu Pracy,  Regulaminu Wynagradzania, statutów jednostek pomocniczych,
4) opracowywanie i aktualizowanie zakresów zadań, uprawnień i odpowiedzialności Kierowników Referatów,
5) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,
6) przyjmowanie pism sądowych w przypadku niemożliwości doręczenia ich adresatowi,
7) monitorowanie i wprowadzanie zmian w systemie kontroli zarządczej,
8) nadzór nad stanem kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim i w jednostkach organizacyjnych gminy,
9) prowadzenie ewidencji informacji publicznej i koordynowanie w zakresie udzielania odpowiedzi,
10) przygotowywanie wyborów kandydatów na ławników sądowych,
11) prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych i instytucji kultury,
12) nadzorowanie prac nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Miejskiej i przekazywanie ich do Biura Rady,
13) sporządzanie niektórych poświadczeń,
14) nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej,
15) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

JPEGZarządzenie-Nr-0050.142.2014-Burmistrza-Więcborka-z-dnia-22-grudnia-2014-r.-w-sprawie-powołania-Zastępcy-Burmistrza-Więcborka.jpeg (107,61KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego