Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego

mgr Alina Kruk

pokój nr 15
tel. 0-52 38-97-207 wew. 215

0-52 38-95-215

 

Zakres kompetencji Skarbnika Gminy - Zadania

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Więcborku Rozdział VII, § 25

Do zakresu zadań SKARBNIKA należy:

1) odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej,
2) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
3) prowadzenie rachunkowości budżetowej,
4) dysponowanie środkami pieniężnymi,
5) przeprowadzanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
6) sporządzanie projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy i przestawianie wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej i radzie,
7) przekazywanie podległym jednostkom organizacyjnym informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych,
8) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
9) nadzór nad realizacją kontroli zarządczej w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie standardów kontroli zarządczej odnoszącej się do nadzoru nad mechanizmami finansowymi,
10)  dokonywanie analizy budżetu oraz bieżące informowanie burmistrza o realizacji budżetu,
11)  zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
12)  kontrasygnowanie czynności prawnych mogących powodować powstanie zobowiązań finansowych gminy oraz udzielania upoważnień na piśmie innym osobom do dokonania kontrasygnaty,
13)  zapewnienie realizacji ustaw: o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podatkach i opłatach lokalnych, o finansach publicznych, ordynacji podatkowej, o opłacie skarbowej,
14)  kontrola sprawdzania  w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
15)  kierowanie Referatem finansowo – księgowym,
16)  nadzorowanie służb finansowo- księgowych gminnych jednostek organizacyjnych,
17)  wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego