Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Więcborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Więcborku (https://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info/).

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 523895 207
Fax: +48 523897 212
E-mail: umwiecbork@wiecbork.pl
Adres korespondencyjny: ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-08-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-08-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Więcborku jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Zamieszczone nagrania z sesji Rady Miejskiej nie posiadają napisów oraz brak jest tłumacza migowego – w Biuletynie Informacji Publicznej publikowane są protokoły
  z posiedzeń sesji Rady Miejskiej.
 • Zamieszczone na stronie informacje w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Więcborku posiada ułatwienia dla osób
z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości tekstu na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • moduł wyszukiwania
 • moduł czytania tekstu i linków na stronie
 • mapa strony
 • podświetlenie elementów nawigacyjnych
 • strona obsługuje podstawowe skróty klawiszowe
 • strona jest dostosowana do małych ekranów smartfonów i tabletów, można ją również swobodnie skalować;

Data sporządzenia deklaracji

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny – Urząd Miejski w Więcborku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Ewa Kiestrzyn-Kobus, adres poczty elektronicznej bip@wiecbork.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 3895 207 lub   52 3895 202. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania i skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową
lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli oraz dostępność korytarzy, schodów, wind.

 

Wejście główne do budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku przy ul. Mickiewicza 22
od strony ulicy, również dla osób z niepełnosprawnościami z dysfunkcją ruchu przy zastosowaniu podjazdu. Możliwość poruszania się na wózku na obszarze parteru. Brak możliwości poruszania się na wózku na pozostałych piętrach. Parking ogólnodostępny, wjazd przy budynku Urzędu Miejskiego oraz od strony ulicy Powstańców Wielkopolskich.

 

Wejście do budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Więcborku przy ul. Pocztowej 2 od strony ulicy, również dla osób z niepełnosprawnościami z dysfunkcją ruchu przy zastosowaniu podjazdu. Parking ogólnodostępny, wjazd od strony ulicy Pocztowej.

 

Tłumacz języka migowego:

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza migowego należy zgłosić minimum 3 dni przed planowaną wizytą telefonicznie pod numerem tel. 52 3895 207 lub elektronicznie: .

 

Wstęp z psem asystującym:

 

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku – Brak dodatkowych dostosowań.

 

Informacja w tekście łatwym do czytania

Urząd Miejski w Więcborku

Czym się zajmujemy

Jesteśmy urzędem administracji samorządowej. Zajmujemy się sprawami publicznymi
o znaczeniu lokalnym (niezastrzeżonymi dla innych podmiotów) oraz zadaniami zleconymi
z zakresu administracji rządowej.

Urzędem Miejskim w Więcborku kieruje Burmistrz Więcborka.

Urząd Miejski w Więcborku zajmuje się:

 • sprawami obywatelskimi: meldunkami, dowodami osobistymi, wpisaniem na listę osób uprawnionych do głosowania w przypadku wyborów,
 • sprawami z zakresu aktów stanu cywilnego: udzielaniem ślubów cywilnych, wydawaniem aktów zgonu, odpisami aktu cywilnego, rejestracją dziecka,
 • sprawami związanymi z nieruchomościami: wnioskami o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podziałami działki, numeracją porządkową, wydawaniem zaświadczeń o rewitalizacji,
 • sprawami z zakresu podatków i opłat lokalnych: m.in. naliczaniem i egzekwowaniem podatku: od nieruchomości, leśnego oraz rolnego, przyjmowaniem i weryfikacją deklaracji odpadowych, naliczaniem opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • sprawami z zakresu promocji, kultury i zdrowia m.in. bieżącego informowania mieszkańców o sprawach miasta, organizacją wydarzeń i uroczystości miejskich, wdrażaniem programów zdrowotnych, organizacją konkursów dla organizacji pozarządowych,
 • sprawami z zakresu obsługi przedsiębiorców m.in. dokonywania wpisów związanych z działalnością gospodarczą, udzielaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wydawanie licencji na taksówkę,
 • sprawami z zakresu ochrony środowiska m.in. gospodarką odpadową, melioracyjną, opieką nad zwierzętami, ochroną jakości powietrza, usuwaniem drzew i krzewów,
 • sprawami z zakresu inwestycji m.in.: zlecania projektowania, budowy i utrzymania dróg, ich oświetlenia, a także małej architektury,
 • sprawami z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz przygotowywania strategii gminnych,

Jak się skontaktować z Urzędem Miejskim w Więcborku

adres: ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork

tel. (52) 389 52 07

e-mail: umwiecbork@wiecbork.pl

W jakich godzinach pracujemy

Urząd Miejski w Więcborku jest otwarty:

 • w poniedziałek, środę, czwartek i piątek – od 7.00 do 15.00
 • we wtorek– od 8.00 do 16.00

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym Urzędem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 • skontaktować się i skorzystać z usługi tłumacza języka migowego. W tym przypadku osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
  Zgłoszeń należy dokonać w Urzędzie Miejskim w Więcborku, w Sekretariacie – parter p. nr 2, telefonicznie 52 3895 207, lub na adres e-mail: 
 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Miejski w Więcborku, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork,
 • wysłać maila na adres: umwiecbork@wiecbork.pl
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 52 3895 202

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

 • na wyznaczonym parkingu, znajdującym się za budynkiem Urzędu wyznaczono dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami,
 • przy wejściu od strony ulicy Mickiewicza znajduje się podjazd dla osób
  z ograniczeniami mobilności lub dla matek z wózkami i osób starszych,
 • na parterze znajduje się pomieszczenie przeznaczone dla osób mających trudności w poruszaniu się. Po poinformowaniu pracownika Sekretariatu można się spotkać z odpowiedzialnym merytorycznie pracownikiem Urzędu.

PDFPlan-działania-na-rzecz-poprawy-zapewnienia-dostępności-Urzędu-Gminy.pdf (302,27KB)

PDFPLAN-DZIAŁANIA-USC-2022-2023.pdf (229,86KB)

PDFRaport-do-BIP.pdf (105,50KB)

PDFRaport-do-czytników.pdf (61,45KB)
PDFRaport-USC.pdf (519,86KB)
PDFTekst-do-odczytu-maszynowego.pdf (287,02KB)
PDFZarządzenie-Nr-0050.77.20201.pdf (274,52KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego