Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXVII sesja Rady Miejskiej w Więcborku - 29.11.2023r. /ŚRODA/

Uprzejmie zapraszam na LXVII sesję Rady Miejskiej w Więcborku, która odbędzie się 29.11.2023r. /ŚRODA/ o godz. 12:00 w Centrum Aktywności Seniora w Więcborku, przy ul. Mickiewicza 22B.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miejskiej w Więcborku.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Więcborku o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza Więcborka o pracy w okresie między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Przyjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2024 rok:
 1. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru tego podatku w drodze inkasa.
 2. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru.
 1. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023.
 2. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork.
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Więcbork oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
  w zamian za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne
  w przydomowym kompostowniku
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Więcbork oraz ustalenia zasad i warunków ich korzystania
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Szczegółowych warunków przyznania
  i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym także świadczone w formie usług sąsiedzkich
  i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy – pomoc rzeczowa, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznanych pod warunkiem zwrotu.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Więcbork
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Więcborka.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Więcborka.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Więcborka.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Więcborku

 

/-/ mgr Anna Łańska

 

 

PDFUchwała - Przystanki 1.pdf (831,01KB)
PDFUchwała - Program Współpracy z Organizacjami.pdf (1,19MB)
PDFZał. Nr 5 - zm. WPF.pdf (2,27MB)
PDFZał. Nr 3 - opłata targowa.pdf (405,42KB)
PDFZał. Nr 2 - podatek od. śr. transpotrowych.pdf (582,70KB)
PDFZał Nr 4 - zm. w budżecie.pdf (4,18MB)

PDFUchwała - skarga - ścieżki rowerowe.pdf (308,52KB)
PDFUchwała - skarga -obwodnica.pdf (337,42KB)
PDFUchwała - skarga - oświetlenie.pdf (306,09KB)

PDFZał Nr 1 - podatek od nieruchomości.pdf (295,33KB)
PDFUchwała - stawka 2024.pdf (283,43KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego