Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie dowodu osobistego

Wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - niezależnie od miejsca zameldowania.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

1. W przypadku składania wniosku o wydanie dowodu osobistego w urzędzie nie trzeba przygotowywać żadnego papierowego wniosku. Zostanie on przygotowany przez pracownika urzędu w systemie - na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych z rejestru PESEL.

3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

4. Do wglądu posiadany dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – posiadany dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

5. Jedna aktualna kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy (wyjątek – osoby z  zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej) i okularów z ciemnymi szkłami (wyjątek – osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z powodu wady narządu wzroku), patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,  z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Do wniosku w postaci elektronicznej załącza się fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele (szerokość x wysokość) i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i spełniała wymogi, o których mowa w art. 29 ustawy o dowodach osobistych.

Opłaty:

Dowód osobisty wydawany jest bezpłatnie.
 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Więcej informacji pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty#scenariusz-w-urzedzie

Podstawa prawna 

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 671  z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2023 r. poz. 57),
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1431),
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych (Dz.U. poz. 2467),

 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego