Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Krok po kroku
 

 • Wypełnij „Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych” bądź „Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym”.
 • Złóż wniosek w dowolnym urzędzie.
 •  Wniosek powinien zawierać: 
 •  Imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, 
 • dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy,
 • zakres żądanych danych,
 • uzasadnienie potrzeby uzyskania danych (interes prawny lub faktyczny).
 • Do wniosku dołącz: 
 • dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych,
 • dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych (jeżeli nie możesz wskazać przepisu prawa materialnego upoważniającego do uzyskania danych),
 • pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika),
 • pamiętaj o dowodzie osobistym lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość (do wglądu).
 • Odpowiedź możesz odebrać osobiście, może być wysłana pod wskazany adres lub przekazana w formie dokumentu elektronicznego (w zależności od formy złożenia wniosku).

Wymagane dokumenty

 • Wniosek.
 • Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych w trybie  jednostkowym.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty

 • 31 zł - opłata za udostępnienie danych w trybie jednostkowym.
 • 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika). 

Termin odpowiedzi
Do 30 dni.


Tryb odwoławczy
Do Wojewody Kujawsko-pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji  o odmowie udostępnienia danych w trybie jednostkowym w Rejestru Dowodów Osobistych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Uwagi

 • Przez dane udostępniane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych rozumie się informacje dotyczące jednego dokumentu lub jednej osoby udzielane na jednorazowy wniosek.
 • Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego. 
 • W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć kopie dokumentów potwierdzających ten interes. Przykładowe  sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: prowadzone postępowanie w sprawie o sfałszowanie dokumentu tożsamości, postępowanie egzekucyjne. 
 • W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych występuje o uzyskanie zgody osoby, o udostępnienie danych której wystąpił wnioskodawca.   
 • Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2  ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks  postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 • Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać  w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Organy gmin udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu.
 • Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot. 
 • Potrzeba uzyskania danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym ma wynikać z interesu prawnego. 
 • W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym.    
 • Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2  ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 • Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r.  w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistym

PDFWniosek_danejednostkowe_z_rejestru_dowodow_osobistych_GOV.pdf (320,65KB)
PDFWniosek-o-udostepnienie-dokumentacji-zwiazanej-z-dowodem-osobistymGOV-doc.pdf (317,86KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego