Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr Danych Kontaktowych.


Przekazanie/aktualizacja/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych osób fizycznych

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych
 • Wniosek składa osoba pełnoletnia, posiadająca numer PESEL

- w urzędzie:
Do wniosku do RDK należy przygotować:
• dowód osobisty lub paszport,
• telefon lub tablet albo inne tego typu urządzenie – jeśli potwierdza się dane
w RDK przy urzędniku. Zostanie przesłany SMS-a lub e-mail z kodami do potwierdzenia twoich danych.
- przez internet:
adres strony: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-rejestru-danych-kontaktowych-rdk
Składając wniosek do RDK należy przygotować:

• telefon komórkowy lub dostęp do skrzynki e-mail
• login z hasłem do profilu zaufanego albo e-dowód,

Uwagi:
Podstawą przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
Do rejestru danych kontaktowych swoje dane kontaktowe mogą przekazać tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
W rejestrze danych kontaktowych wprowadza się, takie dane jak:

 • imię,
 • nazwisko,
 • numer PESEL,
 • jeden adres poczty elektronicznej,
 • jeden numer telefonu komórkowego.

Przekazywane dane są wprowadzane do rejestru danych kontaktowych po potwierdzeniu ich poprawności oraz przyporządkowaniu do osoby, której dane dotyczą, realizowanym przy użyciu jednorazowego kodu wysłanego odpowiednio na przekazany do tego rejestru adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego.
W każdej chwili można zmienić, aktualizować lub usunąć dane z RDK.
Jeżeli twoje dane kontaktowe nie zostały potwierdzone w urzędzie lub przez Internet - można to zrobić później (w ciągu 24 godzin od otrzymania kodu potwierdzającego).
Rejestr Danych Kontaktowych to baza, dzięki której masz pewność, że administracja publiczna ma dostęp do Twoich aktualnych danych kontaktowych. Pozwalają one na szybki i skuteczny kontakt z Tobą, by powiadomić Cię o:

 • dokumentach gotowych do odbioru, 
 • rozpatrzeniu złożonych wniosków, 
 • potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w Twoich sprawach, prowadzonych w urzędach.

Pamiętaj!
RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących Ciebie. Twoje dane w RDK są bezpieczne. Dostęp do nich mają tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne. 

Dane kontaktowe przekazane do RDK w każdej chwili możesz zmienić albo usunąć. Samodzielnie decydujesz czy udostępniasz numer telefonu komórkowego czy adres e-mail lub oba.
Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-rejestru-danych-kontaktowych-rdk

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. 
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA    

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27, odpowiadający za funkcjonowanie rejestru danych kontaktowych (RDK)


DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA    

Z administratorem można skontaktować się:
pocztą elektroniczną pod adresem mc@mc.gov.pl,
za pomocą formularza kontaktowego dostępnego online,
listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora


DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH   

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem email iod@mc.gov.pl, lub listownie kierując korespondencję na adres siedziby administratora. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w zakresie działania Ministra Cyfryzacji.


CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA     

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu ułatwienia niżej wymienionym podmiotom kontaktu w związku z usługami i zadaniami publicznymi realizowanymi na Pani/Pana rzecz. Do podmiotów uprawnionych do wykorzystywania Pani/Pana danych należą: 

 • organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy, jednostki organizacyjne prokuratury, jednostki samorządu terytorialnego;
 • jednostki budżetowe i samorządy zakłady budżetowe;
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 • Zakłady Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 • Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych;
 • uczelnie;
 • podmioty, o których mowa w art. 19c ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jeżeli zawarły porozumienie z ministrem właściwym do spraw informatyzacji; 
 • organy wyborcze; 
 • Polski Czerwony Krzyż − w zakresie danych osób poszukiwanych lub poszukujących − kontaktu z osobami fizycznymi w związku z usługami realizowanymi na rzecz tych osób.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolnie wyrażona zgoda, o której mowa w art. 20k ust. 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, osoby, której dane dotyczą 


ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH     

Odbiorcą Pani/Pana danych przetwarzanych w RDK jest Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, 02-305 Warszawa świadczący usługi technicznego utrzymania RDK i jego rozwoju 
w imieniu Ministra Cyfryzacji oraz udzielający pomocy użytkownikom w zakresie niezbędnym dla realizacji tych zadań.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych w rejestrze danych kontaktowych;
 • samodzielnego ich usunięcia przez Panią/Pana, przy użyciu usługi online udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji; 
 • usunięcia ich za pośrednictwem organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne posiadającego dostęp do rejestru danych kontaktowych, na wniosek złożony osobiście przez Panią/Pana w siedzibie tego organu lub podmiotu;
 • przekazania przez rejestr PESEL do rejestru danych kontaktowych informacji o zgonie osoby fizycznej, której dane dotyczą.

W przypadku zmiany numeru PESEL, imienia lub nazwiska dotychczasowe Pani/Pana dane, usuwane są automatycznie z rejestru danych kontaktowych po upływie 4 miesięcy od daty zmiany tych danych w rejestrze PESEL.


PRAWA PODMIOTÓW DANYCH    

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wglądu do dotyczących Pani/Pana danych, zgromadzonych w rejestrze danych kontaktowych, po uprzednim uwierzytelnieniu, w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • aktualizowania danych w zakresie  adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego: samodzielnie przy użyciu usługi online udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji lub za pośrednictwem organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne posiadającego dostęp do rejestru danych kontaktowych, na wniosek złożony osobiście w siedzibie tego organu lub podmiotu przez osobę, której dane dotyczą;
 • usuwania danych: samodzielnie przy użyciu usługi online udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji lub za pośrednictwem organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, posiadającego dostęp do rejestru danych kontaktowych, na wniosek złożony osobiście w siedzibie tego organu lub podmiotu przez osobę, której dane dotyczą.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO    

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego wg miejsca zamieszkania organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.


INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH    

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne ale  niezbędne do dokonania wpisu w RDK/ przystąpienia do RDK i ułatwienia uprawnionym organom kontaktu z Panią/Panem w celu szybszego załatwienia spraw Pani/Pana dotyczących.
 

PDFWniosek_o_przekazanie_danych_kontaktowych_do_rejestru_danych_kontaktowych.pdf (907,59KB)

PNGRDK_FB_1200x900px.png (364,45KB)
DOCXKlauzula-przetwarzania danych osobowych RDK.docx (15,85KB)
DOCXKlauzula-przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.docx (15,36KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego