Zwrot opłaty skarbowej

  • Wydział Referat Finansowo-Ksiegowy
  • Termin załatwienia 1. Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca a w sprawach szczególnych do 2 miesięcy od wszczęcia postępowania.2. Przekazanie zwrotu lub nadpłaty opłaty skarbowej następuje w terminie 30 dni od dnia odebrania decyzji, jednakże nie wcześniej niż po jej uprawomocnieniu tj., na 15-ty dzień od dnia jej otrzymania.
  • Osoba kontaktowa -
  • Miejsce załatwienia Urząd Miejski w Więcborku, ul.Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, pon, śr, czw, pt od 7:00 do 15:00, wt. od 8:00 do 16:00, pok. nr 11
  • Telefon kontaktowy (52) 38 95 212 (52) 38 95 211
  • Miejsce odbioru -
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o zwrot opłaty skarbowej, który powinien zawierać; dane identyfikujące wnioskodawcę, kwotę zwrotu; określenie czynności urzędowej, której nie dokonano lub zaświadczenia, zezwolenia, (pozwolenia, koncesji), których nie wydano, nazwę organu do którego złożono wniosek, sposób dokonania zwrotu opłaty (na konto bankowe, na adres domowy, bądź odbiór w kasie).
   2. Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej lub jego poświadczona kopia.
  • Opłaty Brak.
  • Tryb odwoławczy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3.Odwołanie wnosi się do SKO w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Więcborka w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
  • Uwagi

   A. Opłata skarbowa podlega zwrotowi jeżeli:
   -mimo zapłacenia nie dokonano czynności urzędowej,
   -mimo zapłacenia nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
   -w chwili dokonania wpłaty była świadczeniem nienależnym.
   B. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
   C. Zwrot opłaty skarbowej następuje na rachunek bankowy wnioskodawcy lub gotówką w kasie urzędu. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty skarbowej. Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty skarbowej, której ma być zwrócona ciążył solidarnie na kilku osobach lub jednostkach , decyzję o zwrocie wydaje się wszystkim solidarnie zobowiązanym do jej zapłaty, natomiast zwrot opłaty skarbowej następuje na rzecz jednej` z tych osób lub jednostek, określonej w decyzji o zwrocie.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późń. zm.).
   2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).
   3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2019 r., poz.900 z późń. zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian