Podstawowe zadania i uprawnienia Burmistrza Więcborka

Podstawowe zadania

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego, Rozdział VII § 22:

Do zakresu zadań BURMISTRZA należy:

1)      kierowanie bieżącymi sprawami gminy i Urzędu,
2)      reprezentowanie gminy i urzędu na zewnątrz,
3)      wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
4)      wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
5)      prowadzenie polityki personalnej i wynagradzania wobec pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
6)      koordynowanie i nadzorowanie zadań związanych z inwestycjami prowadzonymi na terenie gminy Więcbork,
7)      nadzorowanie i koordynowanie zadaniami w zakresie strategii rozwoju gminy,
8)      pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
9)      przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
10)  kierowanie i koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne  działające na terenie gminy,
11)  sprawowanie nadzoru nad przeprowadzaniem czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie z organami wojskowymi w zakresie administrowania rezerwami osobowymi,
12)  koordynowanie  na terenie gminy działań w sytuacjach kryzysowych dotyczących zwalczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń i klęsk żywiołowych,
13)  koordynuje funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego na obszarze gminy w zakresie ustalonym z wojewodą,
14)  zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w urzędzie i w jednostkach organizacyjnych gminy,
15)  współpraca z organami policji, prokuratury, straży pożarnej i innymi jednostkami w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
16)  upoważnianie pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
17)  sprawowanie nadzoru w zakresie przyjmowania oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych,
18)  sprawowanie ogólnego nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych,
19)  odpowiada za należyte przechowywanie, zabezpieczenie i konserwację ksiąg stanu cywilnego,
20)  udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
21)  wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa, uchwały Rady Miejskiej oraz Statutu Gminy.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>