OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO OPIEKUNA W KLUBIE DZIECIĘCYM W WIĘCBORKU

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:-
  • Nazwa jednostki zlecającej:Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyKlub Dziecięcy w Więcborku, ul. Gdańska 13
  • StanowiskoMłodszy opiekun
  • Wymiar etatupełen etat
  • Ilość etatów6
  • Data ogłoszenia2018-06-15
  • Termin składania dokumentów2018-07-16
  • Sposób składania dokumentówWszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, ul. Pocztowa 16, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu oraz dopiskiem: „NABÓR - Młodszy Opiekun” w terminie do dnia 16 lipca 2018 r. do godz. 10.00
  • Miejsce składania dokumentówBiuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, ul. Pocztowa 16, 89-410 Więcbork
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneWymagania niezbędne:
   a) obywatelstwo polskie,
   b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna,
   d) wykształcenie zgodne z art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 603 z późn. zm.), cyt.:
   „art. 16. 1. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba:
   1) posiadająca kwalifikacje:
   - pielęgniarki,
   - położnej,
   - opiekunki dziecięcej,
   - nauczyciela wychowania przedszkolnego,
   - nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub
   - pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
   - pedagoga społeczno-wychowawczego,
   - pedagoga wczesnej edukacji,
   - terapeuty pedagogicznego
   lub
   2) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności:
   - wczesne wspomaganie rozwoju,
   - wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach,
   - edukacja prorozwojowa,
   - pedagogika małego dziecka,
   - psychologia dziecięca,
   - psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub
   -psychologia wychowawcza.
   2. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
   1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
   2) średnie lub średnie branżowe oraz:
   a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
   b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.
   3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności”.
   e) opiekunem w klubie dziecięcym może być osoba, która:
   - daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
   - nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
   - wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
   - nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweWymagania dodatkowe:
   a) dyspozycyjność,
   b) otwartość,
   c) kreatywność,
   d) odpowiedzialność,
   e) cierpliwość,
   f) bardzo dobry kontakt z małymi dziećmi w wieku 1-3 lata,
   g) umiejętność pracy w zespole,
   h) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
   i) dobra organizacja pracy,
   j) wysoka kultura osobista.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZadania wykonywane na stanowisku:
   a) opieka nad dziećmi w klubie dziecięcym,
   b) opracowywanie i realizacja programu edukacyjnego,
   c) przygotowanie, organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych i stymulujących rozwój dzieci, wszechstronny rozwój dzieci, pobudzanie dzieci do aktywności,
   d) współpraca ze specjalistami mająca na celu wspólną troskę o prawidłowy rozwój dzieci,
   e) wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką i pielęgnacją dzieci z zakresu: karmienia, mycia, układania do snu, przewijania itp.,
   f) wychowawcze oddziaływanie na dzieci podczas trwania codziennych czynności,
   g) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych z poszanowaniem różnorodności,
   h) współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi na temat rozwoju, sprawowania opieki, wychowania
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian