Zakres kompetencji Skarbnika Gminy

Zadania

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Więcborku Rozdział VII, § 25

Do zakresu zadań SKARBNIKA należy:

1) odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej,
2) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
3) prowadzenie rachunkowości budżetowej,
4) dysponowanie środkami pieniężnymi,
5) przeprowadzanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
6) sporządzanie projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy i przestawianie wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej i radzie,
7) przekazywanie podległym jednostkom organizacyjnym informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych,
8) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
9) nadzór nad realizacją kontroli zarządczej w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie standardów kontroli zarządczej odnoszącej się do nadzoru nad mechanizmami finansowymi,
10)  dokonywanie analizy budżetu oraz bieżące informowanie burmistrza o realizacji budżetu,
11)  zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
12)  kontrasygnowanie czynności prawnych mogących powodować powstanie zobowiązań finansowych gminy oraz udzielania upoważnień na piśmie innym osobom do dokonania kontrasygnaty,
13)  zapewnienie realizacji ustaw: o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podatkach i opłatach lokalnych, o finansach publicznych, ordynacji podatkowej, o opłacie skarbowej,
14)  kontrola sprawdzania  w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
15)  kierowanie Referatem finansowo – księgowym,
16)  nadzorowanie służb finansowo- księgowych gminnych jednostek organizacyjnych,
17)  wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>