Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.12.2015 Uchwała nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 08.12.2015 Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2015 w sprawie zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Więcbork w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Szczegóły
Akty prawne 08.12.2015 Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2015 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym Szczegóły
Akty prawne 08.12.2015 Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2015 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy – usługi, pomoc rzeczowa, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznanych pod warunkiem zwrotu Szczegóły
Akty prawne 08.12.2015 Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2015 w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru Szczegóły
Akty prawne 04.12.2015 Uchwała nr XIII/81/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa Szczegóły
Akty prawne 26.11.2015 Uchwała nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 października 2015 w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym oraz określenia warunków i sposobu przyznawania Szczegóły
Akty prawne 27.10.2015 Uchwała nr XI/74/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 września 2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty Szczegóły
Akty prawne 27.10.2015 Uchwała nr XI/73/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 września 2015 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 09.09.2015 Uchwała nr X/61/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 2 września 2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły