Zgłoszenie urodzenia dziecka

  • Wydział Urząd Stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia Niezwłocznie.
  • Osoba kontaktowa -
  • Miejsce załatwienia Urząd Stanu Cywilnego, ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork, pon, śr, czw, pt od 7:00 do 15:00, wt. od 8:00 do 16:00
  • Telefon kontaktowy (52) 38 98 511
  • Miejsce odbioru Urząd Stanu Cywilnego
  • Wymagane dokumenty Z dniem 01 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zmieniająca zasady działania urzędów stanu cywilnego. W związku z powyższym, mając na względzie zachowanie dotychczasowych standardów obsługi, zwracamy się z prośbą o dostarczanie, dokumentów nie wymaganych obecnie przepisami prawa, których posiadanie ułatwi dokonanie czynności.

   Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a gdy dziecko urodziło się martwe - w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, przedkładając jednocześnie następujące dokumenty:
   - dowód osobisty lub paszport osoby zgłaszającej urodzenie - do wglądu;

   Ponadto jeżeli posiadacie Państwo:
   - odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli związek małżeński zawarty został poza Więcborkiem) - przy zgłoszeniu urodzenia dziecka
   z małżeństwa,
   - odpis skrócony aktu urodzenia matki (jeżeli matka dziecka urodziła się poza Więcborkiem) - gdy stan cywilny matki dziecka to panna,
   - odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli związek małżeński zawarty został poza Więcborkiem) z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa lub orzeczonej separacji - gdy stan cywilny matki dziecka to rozwiedziona lub pozostająca w separacji, bądź sentencję prawomocnego wyroku rozwodowego lub orzeczonej separacji,
   - odpis skrócony aktu małżeństwa i skrócony odpis aktu zgonu męża (jeżeli zdarzenia te miały miejsce poza Więcborkiem) - gdy stan cywilny matki dziecka to wdowa

   to prosimy o zabranie tych dokumentów do urzędu, ponieważ umożliwi to skrócenie czasu załatwiania Państwa sprawy.

   Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest karta urodzenia lub karta martwego urodzenia przekazane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.
  • Opłaty Zwolnione z opłaty.
  • Tryb odwoławczy Od decyzji wydanej przez Kierownika USC w Więcborku, przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
  • Uwagi

   Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są w kolejności:

   • matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
   • matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
   • w pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki,
   • zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika – pełnomocnik musi przedłożyć swój dowód osobisty oraz pisemne upoważnienie od rodziców dziecka ze wskazaniem imienia/imion, jakie swemu dziecku nadają. Matka niezamężna powinna ponadto wskazać imię ojca dziecka.

   Numer PESEL będzie można otrzymać po dokonaniu zgłoszenia urodzenia.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.),
   2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014 r., Poz. 1628 ze zm.)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian