Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

  • Wydział Referat ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia W terminie do 1-miesiąca od daty złożenia wniosku.
  • Osoba kontaktowa -
  • Miejsce załatwienia Urząd Miejski w Więcborku, ul.Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, pon, śr, czw, pt od 7:00 do 15:00, wt. od 8:00 do 16:00, pok. nr 13
  • Telefon kontaktowy (52) 38 95 213 (52) 38 95 216 (52) 38 95 217
  • Miejsce odbioru -
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek do zarządcy drogi o uzgodnienie lokalizacji z drogi gminnej, który powinien zawierać:
   - imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
   - cel zajęcia pasa drogowego,
   - lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy,
   - planowany okres zajęcia pasa drogowego.
   2. Załączniki:
   - szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1: 1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów,
   - zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
   W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do składanego wniosku należy dołączyć dodatkowo:
   a) ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa ruchu drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
   b) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektonicznej – budowlanej,
   W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do składanego wniosku zarządca drogi może zażądać dostarczeniu dodatkowych dokumentów, a w szczególności:
   a) projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym,
   b) harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.
  • Opłaty Nie pobiera sie opłaty skarbowej za wydanie decyzji.Pobiera sie opłatę za zajęcie pasa drogowego, naliczoną zgodnie z obowiązującymi stawkami określonymi w uchwale Rady Miejskiej.
  • Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Burmistrza Więcborka.
  • Uwagi

   Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, z przekroczeniem terminu zajęcia pasa określonego w zezwoleniu lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu — zarządca drogi wymierza karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotności opłaty ustalonej za zajęcie pasa drogowego.
   Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie stosownego zezwolenia.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
   2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481),
   3. Uchwała nr IX/62/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork na cele niezwiązane z potrzebami ruchu (Dz.Urzęd. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2011 r. Nr 177, poz. 1503)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian