Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

  • Wydział Referat Organizacyjny
  • Termin załatwienia Co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.
  • Osoba kontaktowa -
  • Miejsce załatwienia Urząd Miejski w Więcborku, ul.Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, pon, śr, czw, pt od 7:00 do 15:00, wt. od 8:00 do 16:00, pok. nr 24
  • Telefon kontaktowy (52) 38 95 226
  • Miejsce odbioru -
  • Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, który powinien określać:
   1) nazwę organizatora;
   2) określenie rodzaju imprezy masowej;
   3) nazwę imprezy masowej;
   4) miejsce jej przeprowadzenia, czas jej rozpoczęcia i zakończenia, liczbę osób, które mają w niej uczestniczyć,
   5) informację o zainstalowaniu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11 (ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych)
   Do wniosku należy dołączyć (na podst. art. 26 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych):
   1) graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
   a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
   b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
   c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
   d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;
   2) instrukcję, o której mowa w art. 6 ust. 4 (ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych) czyli instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, z zastrzeżeniem, że instrukcję, o której mowa w art. 6 ust. 4, organizator dołącza do wniosku, o którym mowa niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
   3) terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;
   4) informację o:
   a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
   b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
   c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
   5) osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;
   6) informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;
   7) informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11 (ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych);
   8) informację o powiadomieniu podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 (ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych) - w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej lub na terenach będących w
   zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
   2. Opinie miejscowo komendanta powiatowego Policji i właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 (ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych), oraz instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, o której mowa w art. 6 ust. 4, organizator dołącza do wniosku, o którym
   niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
   3. W przypadku gdy właściciel, posiadacz, użytkownik obiektu lub zarządzający obiektem, na terenie którego ma być przeprowadzona impreza masowa, rozpoczął jego użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu, organizator do wniosku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 (ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych), dołącza ważne opinie, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2, właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego inspektora sanitarnego.
  • Opłaty Opłata skarbowa wynosi: 82 złKasa Urzędu Miejskiego w Więcborku, I piętro pok. Nr 14 w godzinach 7.30-14.00, we wtorki 8.15-15.00lub przelewem na konto bankoweNr rachunku: 35816200030000356420000010 Bank Spółdzielczy w Więcborku.
  • Tryb odwoławczy Od decyzji zezwalającej na przeprowadzenie imprezy masowej lub odmawiającej wydania zezwolenia przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.
  • Uwagi

   W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed
   planowanym terminem jej rozpoczęcia:
   1) występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;
   2) zwraca się do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (rejonowego,
   miejskiego) Policji i właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego)
   Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej
   (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o
   wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia
   imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o
   przewidywanych zagrożeniach;
   Do wniosków organizator załącza:
   1) dokumentację i informacje, o których mowa w art. 26 ust. 1 (ustawy z dnia 20
   marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych);
   2) program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia
   go uczestnikom imprezy masowej;
   3) regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go
   uczestnikom imprezy masowej;
   4) pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby
   informacyjnej;
   5) warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu
   imprezy masowej.
   3) powiadamia właściwego miejscowo:
   a) komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy
   masowej w strefie nadgranicznej,
   b) komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w
   przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie
   jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez
   Ministra Obrony Narodowej.
   Powered by

  • Podstawa prawna

   1. Art. 24 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późń. zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian