Zbywanie nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków posiadanej nieruchomości

  • Wydział Referat ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia Całość sprawy związanej ze sprzedażą nieruchomości od momentu złożenia wniosku do dnia zawarcia aktu notarialnego trwa około pięciu miesięcy, a w przypadku braku księgi wieczystej lub konieczności dokonania podziału geodezyjnego około jednego roku.Sprawy z zakresu sprzedaży nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych i obowiązujące przepisy nie określają wiążących terminów na załatwienie wniosków.
  • Osoba kontaktowa -
  • Miejsce załatwienia Urząd Miejski w Więcborku, ul.Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, pon, śr, czw, pt od 7:00 do 15:00, wt. od 8:00 do 16:00, pok. nr 13
  • Telefon kontaktowy (52) 38 95 213(52) 38 95 216(52) 38 95 217
  • Miejsce odbioru -
  • Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek,

   2. Dokumenty na poparcie wniosku, np. mapka z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości,
   - dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej (np. odpis z księgi wieczystej).
  • Opłaty Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.Wnioskodawca ponosi koszty związane z przygotowaniem działki do sprzedaży tj.:- koszty wyceny lokalu lub działki,- koszty podziału geodezyjnego,- koszty sporządzenia aktu notarialnego,- koszty sądowe,- oraz cenę nabycia lokalu lub działki.
  • Tryb odwoławczy Nie przysługuje.
  • Uwagi

   Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej może nastąpić jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
   Sposób załatwienia sprawy:
   • Uchwała o sprzedaży
   • Wycena dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego
   • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej oraz publikację w gazecie lokalnej.
   • Sporządzenie protokołu uzgodnień
   • Zawarcie aktu notarialnego
   Informujemy, że dane osobowe Pani(a) wskazane we wniosku będą przetwarzane wyłącznie do celów prowadzenia Pani(a) sprawy. Urząd nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępnienia wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych. Dane będą przetwarzane w wyżej podanych celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Urzędu Miejskiego. Podstawa prawna : art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 2997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) – art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2, pkt 6.

   2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) – art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a”.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian