Zbywanie nieruchomości w drodze przetargu

  • Wydział Referat ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia Całość sprawy związanej ze sprzedażą nieruchomości od momentu złożenia wniosku do dnia zawarcia aktu notarialnego trwa około pięciu miesięcy, a w przypadku braku księgi wieczystej lub konieczności dokonania podziału geodezyjnego około jednego roku. Sprawy z zakresu sprzedaży nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych i obowiązujące przepisy nie określają wiążących terminów na załatwienie wniosków. Jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30dni.
  • Osoba kontaktowa -
  • Miejsce załatwienia Urząd Miejski w Więcborku, ul.Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, pon, śr, czw, pt od 7:00 do 15:00, wt. od 8:00 do 16:00, pok. nr 13
  • Telefon kontaktowy (52) 38 95 213(52) 38 95 216(52) 38 95 217
  • Miejsce odbioru -
  • Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek o nabycie nieruchomości,
   2. Załącznik graficzny lub wskazanie numeru ewidencyjnego działki.
  • Opłaty Nie pobiera się.Dokumenty składane i wydawane w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami, nie podlegają opłacie skarbowej (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm. art. 2 ust. 1 pkt. 1 ppkt h.)
  • Tryb odwoławczy Uczestnik przetargu może w ciągu 7 dni złożyć do Burmistrza skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.
  • Uwagi

   Postępowanie w w/w sprawach wszczyna się z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych.
   Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek Referat ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (SB) przedstawia sprawę Burmistrzowi, który podejmuje decyzję o wszczęciu procedury sprzedaży nieruchomości. Przygotowany zostaje projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. Następnie Rada Miejska w Więcborku podejmuję uchwałę. Następnie SB zleca przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości – wycenę nieruchomości, w przypadku konieczności podział geodezyjny. Następnie Burmistrz Miasta w formie zarządzenia podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta. Następnie ogłaszany jest przetarg na sprzedaż nieruchomości.
   Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości i terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom wadium zwraca się nie później niż w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

   Sprzedaż nieruchomości wiąże się również z przepisami innych ustaw w zależności od rodzaju nieruchomości: rolne, leśne, wpisane do rejestru zabytków itp.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1887 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.),

   2. Rozporządzenie z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzanie przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian