Zarządzenie Nr 0050.87.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 05.11.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 05.11.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego 0050.87.2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • Podstawa prawna wydania art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr L/391/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian