Zarządzenie Nr 0050.4.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające Zarządzenia Nr 0050.51.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 09.01.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 09.01.2020
  • Data wejścia w życie 09.01.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego 0050.4.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 0050.51.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 2-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 poz.1390 ze zm. ) w związku z §2 ust. 1 Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Więcborku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XLI/362/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 kwietnia 2014 r.,
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian