Zamiana nieruchomości

  • Wydział Referat ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia Całość sprawy związanej ze sprzedażą nieruchomości od momentu złożenia wniosku dodnia zawarcia aktu notarialnego trwa około pięciu miesięcy, a w przypadku braku księgiwieczystej lub konieczności dokonania podziału geodezyjnego około jednego roku.Sprawy z zakresu sprzedaży nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych iobowiązujące przepisy nie określają wiążących terminów na załatwienie wniosków.
  • Osoba kontaktowa -
  • Miejsce załatwienia Urząd Miejski w Więcborku, ul.Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, pon, śr, czw, pt od 7:00 do 15:00, wt. od 8:00 do 16:00, pok. nr 13
  • Telefon kontaktowy (52) 38 95 213(52) 38 95 216(52) 38 95 217
  • Miejsce odbioru -
  • Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek,
   2. Jeden egzemplarz mapy z naniesioną lokalizacją gruntu.
  • Opłaty Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.Wnioskodawca ponosi koszty związane z przygotowaniem działki do zamiany tj.:a) koszty wyceny,b) podziału geodezyjnego,c) sporządzenia aktu notarialnego.
  • Tryb odwoławczy Nie przysługuje.
  • Uwagi

   W przypadku nierównej wartości zamiennych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamiennych nieruchomości.

   Sposób załatwienia sprawy:
   • Wniosek o zamianę nieruchomości
   • Uchwała Rady Miejskiej
   • Wycena nieruchomości przeprowadzona przez rzeczoznawcę majątkowego
   • Sporządzenie protokołu zamiany nieruchomości
   • Zawarcie umowy zamiany nieruchomości w formie aktu notarialnego

   Informujemy, że dane osobowe Pani(a) wskazane we wniosku będą przetwarzane wyłącznie do celów prowadzenia Pani(a) sprawy. Urząd nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępnienia wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych. Dane będą przetwarzane w wyżej podanych celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Urzędu. Podstawa prawna: art. 24, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

   Nieruchomości mogą być przedmiotem zamiany między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) – art. 15 ust. 1,
   2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) – art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a”

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian