XLVIII sesja Rady Miejskiej w Więcborku – 06.11.2018 r.

Uprzejmie zapraszam na XLVIII sesję Rady Miejskiej w Więcborku, która odbędzie się 06.11.2018r.  /WTOREK/  o godz. 12:00 w Sali Centrum Aktywności Seniora przy ul. Mickiewicza 22 w Więcborku.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej w Więcborku.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Więcborku o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza Więcborka o pracy w okresie między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja Burmistrza Więcborka dotycząca wyznaczenia podmiotu, w którym jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna oraz liczby zabezpieczonych miejsc pracy w 2019r.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2019 rok:
  – w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru,
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Więcbork.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Janusza Korczaka” w Więcborku.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu wykorzystania nieruchomości przekazanej w formie darowizny na siedzibę Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Ośrodka Edukacji Przyrodniczej oraz na cele statutowe Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.
 14. Informacja o analizie danych zawartych w oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Miejskiej za rok 2017.
 15. Informacja o analizie danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych przez kierowników jednostek gminnych za rok 2017.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zakończenie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku
/-/ mgr Grażyna Witczak

Informacje

Rejestr zmian