Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego

  • Wydział Urząd Stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia -
  • Osoba kontaktowa -
  • Miejsce załatwienia Urząd Stanu Cywilnego, ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork, pon, śr, czw, pt od 7:00 do 15:00, wt. od 8:00 do 16:00
  • Telefon kontaktowy (52) 38 96 196
  • Miejsce odbioru Urząd Stanu Cywilnego
  • Wymagane dokumenty Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego w drodze postępowania administracyjnego

   Do wglądu:
   1. Dowód osobisty
   2. Dokument dotyczący stanu prawnego lokalu mieszkalnego, z którego ma nastąpić wymeldowanie

  • Opłaty Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł - patrz Uwagi
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
  • Uwagi

   Opłaty

   Opłata skarbowa –  w wysokości 10,00 zł dokonuje się na rachunek:
   Urząd Miejski w Więcborku
   Bank Spółdzielczy Więcborku nr 35816200030000356420000010

   Dodatkowe informacje

   Organ gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2 decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

    

  • Podstawa prawna

   Art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.), Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 267 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian