Wydzierżawianie gruntów

  • Wydział Referat ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia Sprawa powinna być załatwiona nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku, a w przypadku przetargu na dzierżawę lub najem nieruchomości nie później niż w ciągu 3 miesięcy.
  • Osoba kontaktowa -
  • Miejsce załatwienia Urząd Miejski w Więcborku, ul.Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, pon, śr, czw, pt od 7:00 do 15:00, wt. od 8:00 do 16:00, pok. nr 13
  • Telefon kontaktowy (52) 38 95 213(52) 38 95 216(52) 38 95 217
  • Miejsce odbioru -
  • Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek o wydzierżawienie nieruchomości.
  • Opłaty Nie pobiera się.
  • Tryb odwoławczy Nie przysługuje.W przypadku ogłoszenia przetargu – uczestnik może złożyć do Burmistrza skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.
  • Uwagi

   Rozwiązanie umowy następuje na wniosek jednej ze stron zgodnie z warunkami umowy.

   Zawarcie umowy dzierżawy na okres do 3 miesięcy nie wymaga wywieszenia wykazu nieruchomości.

   W przypadku oddania nieruchomości w najem lub w dzierżawę na okres dłuższy niż trzy lata ma zastosowanie uchwała w sprawie zasad wydzierżawiania najmu i użyczenia nieruchomości stanowiących własność gminy na okres dłuższy niż trzy lata.

   Zawierając umowę najmu i dzierżawy na okres do 3 lat Burmistrz może odstąpić od przetargu w przypadku:
   1) gdy w okresie wywieszenia wykazu gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia lub najmu (zgodnie z art. 35, ustawy o gospodarce nieruchomościami) lub bezpośrednio po tym okresie zostanie złożony tylko jeden wniosek o dzierżawę lub najem
   2) gdy oddanie w najem czy dzierżawę ma charakter tymczasowy, do czasu wykorzystania nieruchomości przez gminę zgodnie z jej przeznaczeniem w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego/decyzji o warunkach zabudowy lub w celu realizacji zadań własnych gminy
   3) jeśli kolejne przetargi na wydzierżawienie lub oddanie w najem nie były skuteczne, w związku z tym nieruchomość przez dłuższy czas nie jest zagospodarowana bądź dotychczas nie była przez nikogo użytkowana.
   4) gdy czynsz z tytułu dzierżawy jest niższy lub zbliżony do kwoty za zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej
   5) przedłużania czasu umów uprzednio zawartych
   6) zawieranie umów w celu regulowania stanu prawnego władania ogródkami przydomowymi, gruntami pod garażami itp.

   Ustalając stawki czynszu w przypadku bezprzetargowego oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę na okres do 3 lat Burmistrz stosuje kryteria określone w swoim zarządzeniu w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.),
   2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.),
   3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
   4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), Tytuł XVII „Najem i dzierżawa” od art. 659,
   5. Uchwała Nr XV/115/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wydzierżawiania, najmu i użyczania nieruchomości stanowiących własność gminy na okres dłuższy niż trzy lata,
   6. Zarządzenie Burmistrza Więcborka w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego,
   7. Zarządzenie Nr 0152.61.2008 Burmistrza Więcborka z dnia 11 września 2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy na okres do trzech lat,
   8. Zarządzenie Nr 0050.97.2011 Burmistrza Więcborka z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian