Wydanie dowodu osobistego

  • Wydział Urząd Stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia Do 30 dni.
  • Osoba kontaktowa -
  • Miejsce załatwienia Urząd Stanu Cywilnego, ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork, pon, śr, czw, pt od 7:00 do 15:00, wt. od 8:00 do 16:00
  • Telefon kontaktowy (52) 38 96 196
  • Miejsce odbioru Urząd Stanu Cywilnego
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
   2. Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą powyższe wymogi.
   3. Na żądanie organu, w przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych – skrócony odpis aktu urodzenia, w przypadku zawarcia małżeństwa – skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, dokument poświadczający obywatelstwo polskie.
   4. Dotychczasowy dowód osobisty lub w przypadku jego utraty – ważny paszport (do wglądu).
  • Opłaty Brak
  • Tryb odwoławczy Nie dotyczy
  • Uwagi
   1. Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
   2. Dowód osobisty należy wymienić w przypadku:
    • upływu terminu ważności dowodu osobistego – co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności,
    • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym,
    • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego, w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikacje jego posiadacza – niezwłocznie,
    • uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza – niezwłocznie.
   3. W przypadku utraty dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić jego utratę oraz wystąpić o wydanie dowodu osobistego.
   4. Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.
   5. Dowód osobisty wydaje się na wniosek.
   6. Wniosek składa się w organie dowolnej gminy na terytorium RP.
   7. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
   8. Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:
    – osoby małoletniej, której do ukończenia 18. roku życia zostało więcej niż 30 dni,  w imieniu której wniosek  składa jeden z  rodziców lub opiekun prawny,
    – osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,
    – osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
    – osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
   9. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom wymienionym wyżej wymaga ich obecności przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5. roku życia.
   10. W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
   11. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r Nr 14, poz. 92 z ze zm.).
   12. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.  W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek , do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
   13. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Z  wyjątkiem następujących przypadków:

   – dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, odbiera rodzic albo opiekun prawny;
   – dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator;
   – w przypadku przyjęcia wniosku o wymianę dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru (dotyczy tylko sytuacji opisanej w pkt 10 działu „Uwagi”.

   Wniosek złożony elektronicznie

   Wniosek o wydanie/ wymianę dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy poprzez ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ www.epuap.gov.pl – WYŁĄCZNIE osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

   ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO :

   • 1 FOTOGRAFIA kolorowa, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczająca 2,5 MB, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów             z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,

   DOPUSZCZA SIĘ FOTOGRAFIĘ :

   • w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności,
   • w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,

   Zaświadczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej – JEŚLI WYMAGANE – powinny być odwzorowane cyfrowo opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. ORYGINAŁ TYCH DOKUMENTÓW PRZEDKŁADA SIĘ PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO

   • dokument o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą JEŚLI WYMAGANE – powinny być odwzorowane cyfrowo opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. ORYGINAŁ TYCH DOKUMENTÓW PRZEDKŁADA SIĘ PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO
  • Podstawa prawna

   1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

   2.Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 ze zm.).

   3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2019 r. poz. 60).

   4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz. U. poz. 212).

   5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz. U. poz. 224).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian