Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego

  • Wydział Urząd Stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia Osoba, która utraciła dowód osobisty jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy urząd gminy lub konsulat. Zawiadomienie składa się w formie pisemnej. Jednostki konsularne wydają zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego i niezwłocznie zawiadamiają wystawcę dokumentu w celu jego unieważnienia.
  • Osoba kontaktowa -
  • Miejsce załatwienia Urząd Stanu Cywilnego, ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork, pon, śr, czw, pt od 7:00 do 15:00, wt. od 8:00 do 16:00
  • Telefon kontaktowy (52) 38 96 196
  • Miejsce odbioru Urząd Stanu Cywilnego
  • Wymagane dokumenty Zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, a w przypadku osób małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych odpowiednio rodzica lub opiekuna prawnego.
  • Opłaty Nie dotyczy
  • Tryb odwoławczy Nie dotyczy
  • Uwagi

   W razie odnalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument.

   Osoba ,która odnalazła dowód osobisty innej osoby, jest zobowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, policji lub innemu organowi administracji publicznej.

  • Podstawa prawna
   • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.),
   • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty , uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.( Dz. U., poz.212)
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian