Ustalenie warunków zabudowy

  • Wydział Referat ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia Decyzję wydaje się w terminie do 2 miesięcy.
  • Osoba kontaktowa -
  • Miejsce załatwienia Urząd Miejski w Więcborku, ul.Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, pon, śr, czw, pt od 7:00 do 15:00, wt. od 8:00 do 16:00, pok. nr 13
  • Telefon kontaktowy (52) 38 95 213 (52) 38 95 216 (52) 38 95 217
  • Miejsce odbioru -
  • Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek,
   2. 2 egzemplarze mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami inwestycji,
   3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej,
   4. Inne wskazane w załączniku do wniosku.
  • Opłaty Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, z wyłączeniem spraw budownictwa mieszkaniowego. Opłata skarbowa od decyzji o warunkach zabudowy wynosi 107 zł - wg ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej) - w kasie urzędu lub przelewem na konto urzędu: Bank Spółdzielczy-35816200030000356420000010
  • Tryb odwoławczy Od decyzji o warunkach zabudowy stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza, który wydał decyzję.
  • Uwagi

   Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw własności osób trzecich.

  • Podstawa prawna

   Art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian