Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców

  • Wydział Urząd Stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia -
  • Osoba kontaktowa -
  • Miejsce załatwienia Urząd Stanu Cywilnego, ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork, pon, śr, czw, pt od 7:00 do 15:00, wt. od 8:00 do 16:00
  • Telefon kontaktowy (52) 38 96 196
  • Miejsce odbioru Urząd Stanu Cywilnego
  • Wymagane dokumenty - Wypełniony formularz wniosku,

   - Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych,

   - Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku niewykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych,

   - Dowód dokonania opłaty.

   Wnosząc o udostępnienie danych z ww. rejestrów należy wykazać interes prawny żądania udostępnienia danych (wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia wskazanych przez siebie danych z ww. rejestrów lub załączyć dokumenty potwierdzając ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, wezwanie sądowe lub komornicze do podania określonych danych w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub komorniczym ) lub przy niemożności wykazania interesu prawnego - wykazanie interesu faktycznego w otrzymaniu danych z ww. rejestrów, a także należy wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie jej w rejestrze mieszkańców lub rejestrze zamieszkania cudzoziemców a ponadto należy wskazać jakie dane mają być udostępnione.

   Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestrów następuje w drodze decyzji administracyjnej.
  • Opłaty Patrz Uwagi
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
  • Uwagi

   Opłaty

   *31 zł- opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby lub imion i nazwisk osób zameldowanych w jednym lokalu) zgromadzonych w rejestrze mieszkańców lub w rejestrze zamieszkania cudzoziemców

   *17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika

   Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wpłaty na rachunek: Urząd Miejski w Więcborku Bank Spółdzielczy Więcbork nr 35816200030000356420000010.

    

  • Podstawa prawna

   – ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.),

   – ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.),

   – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2111 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2011 r. Nr 195, poz. 1153 ze zm.),

   – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5.10.2011 r.  w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1450 ze zm.),

   – ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

   – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian