Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku

W dniu 1 października 2013 r. Burmistrz Więcborka – Paweł Toczko oraz Skarbnik Gminy – Alina Kruk podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu umowę o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Gminy Więcbork w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2: Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.3: Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza. Całkowita wartość projektu:  392 751,52 zł, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 196 919,10 zł.
Projekt pt.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku” realizowany na terenie miejscowości Więcbork ma na celu poprawę jakości powietrza atmosferycznego oraz ograniczenie strat ciepła w budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku za sprawą poprawy jego efektywności energetycznej. Realizacja została zaplanowana by chronić środowisko przyrodnicze i zapewnić mieszkańcom obszaru odpowiedni standard życia, poprzez zapobieganie i ograniczania zagrożeń wynikających z zanieczyszczeń przedostających się do środowiska, jak również w celu racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi poprzez ograniczenie kosztów eksploatacji obiektu. Termomodernizacja budynku ograniczy nadmierne straty ciepła spowodowane przenikaniem przez różnego rodzaju przegrody budynku – przez nieszczelne i zużyte stolarki okienne, nieocieplone stropodachy, to z kolei wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną a co się z tym wiążę obniżą się koszty eksploatacyjne rozpatrywanego budynku.
Termin realizacji inwestycji:
– rozpoczęcie realizacji projektu: 05.2012 r.
– zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 11.2013 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian