Sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy

  • Wydział Referat ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia Całość sprawy związanej ze sprzedażą lokalu od momentu złożenia wniosku do dnia zawarcia aktu notarialnego trwa około pięciu miesięcy, a w przypadku braku księgi wieczystej lub konieczności dokonania podziału geodezyjnego około jednego roku.Sprawy z zakresu sprzedaży nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych i obowiązujące przepisy nie określają wiążących terminów na załatwienie wniosków.
  • Osoba kontaktowa -
  • Miejsce załatwienia Urząd Miejski w Więcborku, ul.Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, pon, śr, czw, pt od 7:00 do 15:00, wt. od 8:00 do 16:00, pok. nr 13
  • Telefon kontaktowy (52) 38 95 213 (52) 38 95 216 (52) 38 95 217
  • Miejsce odbioru -
  • Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek,
   2. Kserokopia umowy najmu.
  • Opłaty Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej. Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem lokalu do sprzedaży tj.:- koszty wyceny lokalu i działki,- koszty podziału geodezyjnego,- koszty sporządzenia aktu notarialnego,- koszty sądowe- oraz cenę nabycia lokalu.
  • Tryb odwoławczy Nie przysługuje. W przypadku ogłoszenia przetargu – uczestnik może złożyć do Burmistrza skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.
  • Uwagi

   Na poczet ceny nabycia mieszkań komunalnych należy zaliczyć nakłady poniesione przez najemców w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym.
   Cena lokalu mieszkalnego sprzedawanego drodze bezprzetargowej może zostać rozłożona na raty, jednak nie dłużej niż 10 lat.
   Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu, a następne równe raty wraz z oprocentowaniem płatne do dnia 15 stycznia każdego roku przez 9 kolejnych lat.
   Rozłożona na raty niespłacona część podlega oprocentowaniu w wysokości 1% w stosunku rocznym od niespłaconej należności.
   Operat szacunkowy może zostać wykorzystany do celu, dla którego został sporządzony przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia.
   Informujemy, że dane osobowe Pani(a) będą przetwarzane wyłącznie do celów prowadzenia Pani(a) sprawy. Urząd nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępnienia wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych. Dane będą przetwarzane w wyżej podanych celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych
   osobowych pracowników Urzędu. Podstawa prawna : art. 24, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
   2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 z późn. zm.),
   3. Uchwała Nr XXIII/211/2004 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określania zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom oraz sprzedaży lub oddawania w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domów mieszczących te lokale.
   4. Uchwała Nr XVII/125/08 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 stycznia 2008 o zmianie powyższej uchwały.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian