Rozgraniczenie nieruchomości

  • Wydział Referat ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (art. 35) sprawa powinna być załatwiona nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
  • Osoba kontaktowa -
  • Miejsce załatwienia Urząd Miejski w Więcborku, ul.Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, pon, śr, czw, pt od 7:00 do 15:00, wt. od 8:00 do 16:00, pok. nr 13
  • Telefon kontaktowy (52) 38 95 213 (52) 38 95 216 (52) 38 95 217
  • Miejsce odbioru -
  • Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek o rozgraniczenie nieruchomości,
   2. Dokumenty potwierdzające prawo żądania rozgraniczenia nieruchomości:
   • aktualny odpis z księgi wieczystej,
   • lub akt notarialny (kserokopia), wypis z rejestru gruntów,
   3. Pisemne wskazanie uprawnionego geodety upoważnionego do ustalenia przebiegu granic,
   4. Oznaczenie na mapie spornych granic.
  • Opłaty Opłata skarbowa – 10 zł. na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) cz. I pkt. 53
  • Tryb odwoławczy 1. Burmistrz wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nie zawarli ugody. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy Sądowi Rejonowemu w Tucholi (atr. 33 ust. 1), 2. Jeżeli zainteresowani właściciele zawarli ugodę przed geodetą Burmistrz umarza postępowanie jako bezprzedmiotowe. Umorzenie postępowania następuje w formie decyzji, od której służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wniesione za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji (art. 10 kpa w zw. z art.31 ust. 4).
  • Uwagi

   Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie. Przeprowadza się je z urzędu lub na wniosek strony. Czynności przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez Burmistrza. W przypadku sporu co do przebiegu linii granicznych geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a istnieją dowody na ustalenie granic lub gdy w tej sprawie strony sporu złożą zgodne oświadczenie, Burmistrz wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości.
   W pozostałych przypadkach spór rozstrzyga jako właściwy Sąd Rejonowy w Tucholi, Wydział Cywilny.
   Burmistrz wszczyna postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości w formie postanowienia, na które nie służy zażalenie. Po sprawdzeniu uprawnień geodety do wykonania czynności rozgraniczeniowych Burmistrz wystawia mu upoważnienie do ustalenia przebiegu granic. Wybór geodety do wykonania ustalenia granic należy do wnioskodawcy. On też pokrywa koszty prac geodezyjnych. Ugoda zawarta przed geodetą ma charakter umowy, poprzez którą strony czynią sobie wzajemnie ustępstwa w tym celu, aby uchylić niepewność co do ewentualnych roszczeń czy dla uchylenia sporu istniejącego lub mogącego powstać. Podpisują ją wszystkie strony postępowania oraz geodeta. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej. Ugoda kończy spór graniczny, w związku z tym Burmistrz wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. Jeżeli ugoda nie zostanie zawarta Burmistrz dokonuje oceny prawidłowości wykonania czynności przez geodetę. Wydaje decyzję administracyjną w sytuacji, gdy zbierze dowody na przebieg linii granicznych lub gdy strony złożą w tej sprawie zgodne oświadczenie. Jeżeli zabraknie takich przesłanek Burmistrz umarza
   postępowanie i z urzędu przekazuje sprawę do rozpatrzenia sądowi.

  • Podstawa prawna

   1. art. 29 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287),
   2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian