Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

  • Wydział Referat ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia Decyzję wydaje się w terminie do 1 miesiąca.
  • Osoba kontaktowa -
  • Miejsce załatwienia Urząd Miejski w Więcborku, ul.Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, pon, śr, czw, pt od 7:00 do 15:00, wt. od 8:00 do 16:00, pok. nr 13
  • Telefon kontaktowy (52) 38 95 213 (52) 38 95 216 (52) 38 95 217
  • Miejsce odbioru -
  • Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek o przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby,
   2. Oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana, na przeniesienie przedmiotowej decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby (podmiotu),
   3. Oświadczenie osoby (podmiotu), ubiegającej się o przeniesienie decyzji, o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w przedmiotowej decyzji o warunkach zabudowy,
   4. Kopia decyzji o warunkach zabudowy,
   5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej,
   6. Ewentualne pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu podmiotu.
  • Opłaty Opłata skarbowa za przeniesieni decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby wynosi 56 zł - wg ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej) - w kasie urzędu lub przelewem na konto urzędu: Bank Spółdzielczy-35816200030000356420000010
  • Tryb odwoławczy Od decyzji o warunkach zabudowy stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza, który wydał decyzję.
  • Uwagi

   Brak.

  • Podstawa prawna

   Art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian