Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

  • Wydział Referat ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia Do dwóch miesięcy.
  • Osoba kontaktowa -
  • Miejsce załatwienia Urząd Miejski w Więcborku, ul.Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, pon, śr, czw, pt od 7:00 do 15:00, wt. od 8:00 do 16:00, pok. nr 13
  • Telefon kontaktowy (52) 38 95 213(52) 38 95 216(52) 38 95 217
  • Miejsce odbioru -
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek użytkowania wieczystego bądź w przypadku współużytkowania - wszystkich współużytkowników wieczystych,
   2. Odpis z księgi wieczystej (aktualny).
  • Opłaty Opłata skarbowa za wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 10,00 zł
  • Tryb odwoławczy Odwołanie w trybie przepisów Kpa.
  • Uwagi

   Bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:
   – które są wykorzystywane lub przeznaczone na cele mieszkaniowe w wysokości 90%
   – które są wykorzystywane lub przeznaczone na cele rolne w wysokości 90%
   – które są zabudowane garażami w wysokości 50%

   Podmioty uprawnione do złożenia wniosku:
   1) Osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy tj. 13 października 2005r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych oraz osoby fizyczne będące następcami prawnymi tych osób.
   2) Osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości, niezależnie od jej przeznaczenia, w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990r., oraz osoby fizyczne będące ich następcami prawnymi.
   3) Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego – stosuje się również do osób, które nabyły udział w użytkowaniu wieczystym po dniu wejścia w życie ustawy oraz osoby fizyczne i prawne będące ich następcami prawnymi.

   Następuje badanie wniosków pod względem formalnym oraz przesłanie informacji o sposobie załatwienia wniosku, ewentualnie wydanie decyzji odmownej.
   Po wyrażeniu zgody przez wnioskodawcę na zaproponowany sposób załatwienia sprawy następuje zlecenie wyceny nieruchomości cele ustalenia wysokości opłaty za przekształcenie. Wnioskodawcą przedstawia się wysokości opłaty. Następnie zostaje wydana decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub w przypadku rezygnacji decyzja o umorzeniu postępowania.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późn. zm.).
   2. Uchwała Nr XVIII/151/08 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian