Prawo pierwokupu

  • Wydział Referat ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia Do 30 dni.
  • Osoba kontaktowa -
  • Miejsce załatwienia Urząd Miejski w Więcborku, ul.Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, pon, śr, czw, pt od 7:00 do 15:00, wt. od 8:00 do 16:00, pok. nr 13
  • Telefon kontaktowy (52) 38 95 213(52) 38 95 216(52) 38 95 217
  • Miejsce odbioru -
  • Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek,
   2. Umowa notarialna – warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości.
  • Opłaty Nie pobiera się. Dokumenty składane i wydawane w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami, nie podlegają opłacie skarbowej ( ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej Dz.U. z 2015 r. poz. 1783 z późn. zm., art.2 ust.1 pkt 1 ppkt h)
  • Tryb odwoławczy Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż podstawą wszczęcia sprawy jest oświadczenie woli złożone przed notariuszem.Akt notarialny- warunkowa umowa sprzedaży zawiera pouczenie o przysługującym gminie prawie pierwokupu. Podjęte w konsekwencji zawartej warunkowej umowy sprzedaży stanowisko nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
  • Uwagi

   Referat ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (SB) po przygotowaniu niezbędnych dokumentów przekazuje sprawę Burmistrzowi, który w terminie miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży wypowiada się o skorzystaniu z prawa pierwokupu. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwokupu, Burmistrz na wniosek zainteresowanego wydaje oświadczenie o rezygnacji z prawa pierwokupu, które stanowi podstawę zawarcia pomiędzy kupującym a sprzedającym aktu notarialnego – umowy przeniesienia własności nieruchomości.

   W przypadku skorzystania z prawa pierwokupu zostaje zawarty akt notarialny – oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu.

  • Podstawa prawna

   Art. 109, 110 i 111 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian