Podział nieruchomości

  • Wydział Referat ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego sprawa powinna być załatwione w ciągu 60 dni od złożenia wniosku.
  • Osoba kontaktowa -
  • Miejsce załatwienia Urząd Miejski w Więcborku, ul.Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, pon, śr, czw, pt od 7:00 do 15:00, wt. od 8:00 do 16:00, pok. nr 13
  • Telefon kontaktowy (52) 38 95 213 (52) 38 95 216 (52) 38 95 217
  • Miejsce odbioru -
  • Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek o podział nieruchomości,
   2. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości:
   • aktualny odpis z księgi wieczystej,
   • lub akt notarialny (kserokopia), wypis z rejestru gruntów
   3. 2 egzemplarze “ wstępnego podziału nieruchomości “ / 5 egz. ”podziału nieruchomości”(art.95)
   4. Wyrys z mapy ewidencji gruntów i wypis rejestru gruntów, działki przewidzianej do podziału i działek sąsiednich,
   5. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określająca zasady podziału, (wymagana w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).
  • Opłaty Nie pobiera się. Dokumenty składane i wydawane w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami, nie podlegają opłacie skarbowej (ustawa z dnia 9 września 2000r o opłacie skarbowej Dz.U. z 2004r, Nr 253, poz. 2532, art.2 ust.1 pkt 1 ppkt g)
  • Tryb odwoławczy Na postanowienie opiniujące projekt podziału nieruchomości przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, od decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przysługuje odwołanie również do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. Zarówno zażalenie jak i odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza.
  • Uwagi

   1. Wniosek składa właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości (dotyczy osób fizycznych).
   2. W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Dokumentem kończącym postępowanie w sprawie podziału nieruchomości jest decyzja zatwierdzająca podział. Przed wydaniem decyzji Burmistrz opiniuje w formie postanowienia wstępny projekt podziału, czyli zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego lub w przypadku braku planu z przepisami odrębnymi albo decyzją o warunkach zabudowy jeśli była taka wydana przed dniem złożenia wniosku o podział.

  • Podstawa prawna

   1.art. 92 i następne Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
   2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. nr 268, poz. 2663).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian