Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 22.05.2018 Oświadczenie majątkowe Marty Bączkowskiej– Radnej Rady Miejskiej za rok 2017 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.05.2018 Oświadczenie majątkowe Ryszarda Kałaczyńskiego – Radnego Rady Miejskiej za rok 2017 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.05.2018 Oświadczenie majątkowe Kazimierza Wilczyńskiego – Radnego Rady Miejskiej za rok 2017 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.05.2018 Oświadczenie majątkowe Jana Antczak – Radnego Rady Miejskiej za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury …. przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie B o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działki nr 29, 30, 31 i część działki nr 32/7 obręb Runowo Krajeńskie, gm. Więcbork) – SR.6220.1.2.2018.6 Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Sprawozdania za I kwartał 2018 r. Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Więcbork za 2017 r. wraz z Uchwałą 18/S/2018 Składu Orzekajacego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Więcborka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy. Szczegóły
Akty prawne 22.05.2018 Zarządzenie Nr 0050.36.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru przydomowych oczyszczalni ścieków Szczegóły
Akty prawne 22.05.2018 Zarządzenie Nr 0050.35.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw kontroli gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki nieczystościami stałymi Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie A o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 43 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork) – znak sprawy: SR.6220.1.1.2018.6 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 329 330 »