Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.12.2018 TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU – GRUDZIEŃ 2018r. Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 III sesja Rady Miejskiej w Więcborku – 19.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.19.2018 z dnia 06.12.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działek nr ewid. 143/9, 143/10, 143/11, 143/12 w obrębie Witunia, na terenie działek nr 51/4, 137 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.20.2018 z dnia 10.12.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV ze złączem kablowym i kablowo-pomiarowym na terenie działki nr 259/3 obręb Sypniewo, gm. Więcbork Szczegóły
Akty prawne 11.12.2018 Zarządzenie Nr 0050.79.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 05 października 2018 r. w sprawie ustalenia czynszu za dzierżawę pomieszczeń w budynku położonym przy ul. Gen. J. Hallera 22 w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 Uchwała Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Sypniewie Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 39/10 i 39/11 w Więcborku, gm. Więcbork Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Więcbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na rok 2019″ Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 Uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Szczegóły
« 1 2 3 4 360 361 »