Opłaty i podatki – 2019 rok

Informacja o stawkach podatków w roku 2019 obowiązujących w Gminie Więcbork

Podatek rolny – stawki na 2019 rok: według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. (M.P. poz. 1004)
1. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi 2,5q żyta x 54,36 zł/1 dt. = 135,90 zł.
2. Podatek rolny od 1 ha użytków rolnych gruntów rolnych pozostałych wynosi 5 q żyta x 54,36 zł/1 dt. = 271,80 zł.

Podatek leśny – stawki na 2019 rok: według średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. (M.P.poz. 1005)
1. Podatek leśny od 1 ha fizycznego lasu wynosi 191,98 zł x 0,220/m³ = 42,2356 zł

Podatki i opłaty lokalne w roku 2019 obowiązujące w Gminie Więcbork

1. Podatek od nieruchomości – stawki na 2019 rok: obowiązują stawki podatku od nieruchomości określone Uchwałą Nr XXXVIII/283/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r. poz. 5066.
2. Podatek od środków transportowych – stawki na 2019 rok: obowiązują stawki podatku od środków transportowych określone Uchwałą Nr XXXVIII/285/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r. poz. 5067.
3. Opłata targowa – stawki na 2019 rok: obowiązują stawki opłaty targowej określone Uchwałą nr XLVIII/366/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 6 listopada 2018 r. opublikowane  w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 5736.
4. Opłata od posiadania psa – stawki na 2019 rok: stawka opłaty na 2019 rok określona została Uchwałą Nr XXXVI/317/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 listopada 2013 r. Wprowadza opłatę od posiadania psów w wysokości 10,00 zł rocznie od jednego psa.

WAŻNA ZMIANA OD DNIA 1 LIPCA 2019 ROKU !

Burmistrz Więcborka informuje, iż od dnia 1 lipca 2019r. zmianie ulegają wszystkie druki podatkowe składane przez podatników w przypadku nabycia, zbycia lub zmiany sposobu użytkowania nieruchomości. Dotychczas obowiązujące: Informacja o nieruchomościach, Deklaracja na podatek od nieruchomości, Informacja o gruntach, Deklaracja na podatek rolny, Informacja o lasach, Deklaracja na podatek leśny (które co roku uchwalała nasza Rada Miejska), zostają zastąpione ustawowymi jednolitymi wzorami, które obowiązywać będą w każdej gminie. Powyższe zmiany zostają  wprowadzone następującymi aktami prawnymi:

  • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. 2019.1104 z dnia 14.06.2019r.)
  • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek  rolny (Dz. U. 2019.1105 z dnia 14.06.2019r.)
  • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji  o lasach i deklaracji na podatek leśny  (Dz. U. 2019.1126 z dnia 17.06.2019r.)

Powyższe przepisy obowiązują podatników, dla których obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian