Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Wydział Referat ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Dróg
  • Termin załatwienia Bez zbędnej zwłoki.
  • Osoba kontaktowa -
  • Miejsce załatwienia Urząd Miejski w Więcborku, ul.Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, pon, śr, czw, pt od 7:00 do 15:00, wt. od 8:00 do 16:00, pok. nr 20
  • Telefon kontaktowy (52) 38 95 219
  • Miejsce odbioru -
  • Wymagane dokumenty Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
   Właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy jest zobowiązany złożyć deklarację:
   * w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
   * w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany w przypadku zmiany będącej podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.
  • Opłaty Brak.
  • Tryb odwoławczy *W przypadku złożenia deklaracji- nie dotyczy.*W przypadku:1) niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,2) uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, burmistrz określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na którą przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Więcborka w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
  • Uwagi

   Sposób dostarczenia dokumentów:
   * osobiście- Urząd Miejski w Więcborku ul. Mickiewicza 22, II piętro, pok. 20, (tel. 52 3895-219);
   * nadać w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r., poz. 1529);
   * elektronicznie- poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na ePUAP-ie;
   Stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
   * 8,00 zł od osoby, w przypadku gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny;
   * 13,00 zł od osoby, w przypadku gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny;
   Terminy płatności:
   Miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
   Opłaty dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi dokonywać można w kasie Urzędu Miejskiego w Więcborku, w placówkach pocztowych, w placówkach banku lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej na numer indywidualnego konta bankowego dotyczącego opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz.1399 ze zm.),
   2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz.749 ze zm.),
   3. Uchwała Rady Miejskiej w Więcborku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
   4. Uchwała Rady Miejskiej w Więcborku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty,
   5. Uchwała Rady Miejskiej w Więcborku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian