Ogłoszenie Nr 2/2017 Burmistrza Więcborka z dnia 23 listopada 2017 r. o naborze na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Więcborku

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:2/2017
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miejski w Więcborku
  • Wydział:Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku - Referat Organizacyjny
  • Miejsce pracyŚrodowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku
  • StanowiskoGłówny księgowy
  • Wymiar etatuPełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-11-23
  • Termin składania dokumentów2017-12-08
  • Sposób składania dokumentówOfertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Więcborku, ul. Mickiewicza 22, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na stanowisko Główny Księgowy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Więcborku"
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miejski w Więcborku, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneNiezbędne wymagania od kandydatów wynikające z art. 54 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t. j.)
   1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
   2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
   3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
   4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
   5) spełnia jeden z poniższych warunków:
   a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
   b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada, co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
   c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
   d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweWymagania dodatkowe :
   a) znajomość przepisów:
   * ustawy o rachunkowości i jej aktów wykonawczych,
   * ustawy o finansach publicznych i jej aktów wykonawczych,
   * ustawy o samorządzie gminnym i jej aktów wykonawczych,
   * ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jej aktów wykonawczych,
   * ustawy o podatku od towarów i usług i jej aktów wykonawczych,
   * ustawy o opłacie skarbowej i jej aktów wykonawczych,
   * ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i jej aktów wykonawczych,
   * ustawy kodeks pracy,
   * rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

   b) umiejętność obsługi programów kadrowo – księgowych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym i wymagań określony jest w opisie stanowiska pracy stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia:

   1. Wykonywanie obowiązków głównego księgowego,
   2. Wykonywanie zadań kadrowo – płacowych jednostki,
   3. Odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej,
   4. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
   5. Prowadzenie rachunkowości budżetowej,
   6. Dysponowanie środkami pieniężnymi jednostki,
   7. Przeprowadzenie operacji gospodarczych i finansowych zgodnych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
   8. Sporządzanie projektu budżetu ŚDS, przygotowywanie zmian w aktualnym planie finansowym jednostki,
   9. Realizacji budżetu jednostki,
   10. Dokonywanie analizy budżetu jednostki oraz bieżące informowanie burmistrza o realizacji budżetu,
   11. Zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
   12. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących powodować powstanie zobowiązań finansowych gminy oraz udzielania upoważnień na piśmie innym osobom do dokonania kontrasygnaty,
   13. Zapewnienie realizacji ustawy: o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o finansach publicznych,
   14. Prowadzeniem dokumentacji płacowo – kadrowej
   15. Prowadzeniem dokumentacji z zakresu świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
   16. Nadzór nad prowadzeniem gospodarki materiałowej,
   17. Naliczanie wynagrodzeń,
   18. Wykonanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia dyrektora jednostki.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian