Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Więcborka z dnia 5 czerwca 2018 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. windykacji zaległości podatkowych i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Więcborku.

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:Nr 1
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miejski w Więcborku
  • Wydział:Referat Finansowo-Księgowy
  • Miejsce pracyUrząd Miejski w Więcborku
  • StanowiskoPodinspektor ds. windykacji zaległości podatkowych i opłat lokalnych
  • Wymiar etatuPełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-06-05
  • Termin składania dokumentów2018-06-22
  • Sposób składania dokumentówOfertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Więcborku, ul. Mickiewicza 22, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Podinspektora ds. windykacji zaległości podatkowych i opłat lokalnych” do dnia 18 czerwca 2018 r. (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miejski w Więcborku, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneNiezbędne wymagania od kandydatów:
   a) jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
   b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   d) posiada nieposzlakowaną opinię,
   e) posiada wykształcenie średnie oraz trzy letni staż pracy w tym co najmniej rok w administracji publicznej,

  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweDodatkowe wymagania od kandydatów:

   a) Umiejętności:
   1. obsługa komputera i znajomość oprogramowania Microsoft Office,
   2. obsługa programów finansowo- księgowych

   b) Znajomość przepisów:
   1. ustawa o finansach publicznych,
   2. ustawa Ordynacja Podatkowa,
   3. ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
   4. ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,
   5. ustawa o podatku rolnym,
   6. ustawa o samorządzie gminnym,
   7. ustawa o pracownikach samorządowych,
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowySzczegółowy opis zadań zawarty jest w opisie stanowiska pracy i profilu wymagań kwalifikacyjnych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów1. Obara Sandra
  • Uzasadnienie wyboruWyłoniona kandydatka wykazała się wiedzą w zakresie znajomości ustawy o finansach publicznych, Ordynacji Podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - zagadnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków na wyżej wymienionym stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba kompetentna i komunikatywna. Wytypowana kandydatka posiada predyspozycje gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz doświadczenie zawodowe, które zdobyła podczas pracy w administracji publicznej.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian