Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

  • Wydział Urząd Stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia 1 miesiąc. W postępowaniu wyjaśniającym do 2 miesięcy.
  • Osoba kontaktowa -
  • Miejsce załatwienia Urząd Stanu Cywilnego, ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork, pon, śr, czw, pt od 7:00 do 15:00, wt. od 8:00 do 16:00
  • Telefon kontaktowy (52) 38 98 511
  • Miejsce odbioru Urząd Stanu Cywilnego
  • Wymagane dokumenty Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego:

   W kraju:
   a) dowód osobisty /do wglądu /,
   b) zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzający zniszczenie lub zaginięcie całości lub części księgi stanu cywilnego,
   c) podanie i oświadczenie strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,
   d) inne dowody (dokumenty i protokoły przesłuchań świadków),
   e) dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

   Za granicą:
   a) dowód osobisty /do wglądu/,
   b) zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście i Łódź-Śródmieście o nieistnieniu w tamtejszych księgach aktu, podlegającego odtworzeniu, o ile akt sporządzony był na terenach Polski, a obecnie znajdujących się w granicach państw
   powstałych po ZSRR,
   c) podanie wraz z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu,
   d) inne dowody (dokumenty i protokoły przesłuchań stron i świadków),
   e) dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  • Opłaty 39,00 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Więcborku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
  • Uwagi

   Opłata

   39,00 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji,
   Kasa Urzędu Miejskiego w Więcborku, I piętro pok. Nr 14 w godzinach 7.30-14.00, we wtorki 8.15-15.00
   lub przelewem na konto bankowe
   Nr rachunku: 35816200030000356420000010 Bank Spółdzielczy w Więcborku

   Uwagi
   1. Treść aktu stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi odtwarza się w razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego.
   2. Podstawą odtworzenia treści aktu stanu cywilnego są odpisy zaginionego aktu, dokumenty pośrednie w postaci świadectw szkolnych, wypisów z księgi wieczystej i innych aktów stanu cywilnego.
   3. Odtworzenia aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w przypadku, gdy uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami.
   4. Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego dokonuje się w USC miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub ostatniego miejsca zamieszkania tej osoby w kraju. W razie braku takiej podstawy czynności tej dokonuje się w USC m.st. Warszawy.
   5. Do złożenia wniosku o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego uprawniona jest osoba, której akt dotyczy, stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub pełnomocnik oraz osoby, które wykażą w tym interes prawny.

    

  • Podstawa prawna

   1. Art. 34 i 35 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 Nr 212 poz. 1264 z późń. zm.),
   2. Cz. I kol.2 i 3 ust.4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.),
   3. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
   4. Cz. I kol. 2 i 3 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian