OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Więcbork na lata 2012-2030”

SR.621.1.2018                 Więcbork, dnia 04.07.2018r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Więcbork na lata 2012-2030”

Działając na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu ”Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Więcbork na lata 2012-2030” na okres 21 dni tj.:

od 05.07.2018 r. do dnia 25.07.2018 r.

Dokument będzie wyłożony w w/w dniach do publicznego wglądu, w pokoju nr 21 Urzędu Miejskiego w Więcborku, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem:

http://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info/

Jednocześnie w związku z art. 19 ust. 7 ustawy Prawo energetyczne oraz  art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy może złożyć mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do powyższego dokumentu jest Burmistrz Więcborka.

Uwagi i wnioski można zgłaszać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Więcborku, Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Dróg, pok. 21 lub drogą poczty elektronicznej na adres: rolnictwo[at]wiecbork[dot]pl, z podaniem imienia i nazwiska, adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej, w nieprzekraczalnym terminie do 25 lipca 2018 r.

Załącznik:

  1. ”Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Więcbork na lata 2012-2030”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian