Obwieszczenie Burmistrza Więcborka, znak: SB.6733.6.2020 z dnia 11.02.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki oznaczonej nr ewid. 540/2 w obrębie Witunia, na terenie działek 331 i 540/6 obręb Witunia

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian