Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.5.2020 z dnia 11.02.202o r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie linii napowietrznej nN 0,4 kV w celu likwidacji kolizji planowanego zagospodarowania dz. nr 278/75, w Sypniewie, na terenie działek nr 278/1, 278/6, 278/58, 278/75, 278/84 obręb Sypniewo, gm. Więcbork

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian