Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości

  • Wydział Referat ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (art. 35) sprawa powinna być załatwiona nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.
  • Osoba kontaktowa -
  • Miejsce załatwienia Urząd Miejski w Więcborku, ul.Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, pon, śr, czw, pt od 7:00 do 15:00, wt. od 8:00 do 16:00, pok. nr 13
  • Telefon kontaktowy (52) 38 95 213(52) 38 95 216(52) 38 95 217
  • Miejsce odbioru -
  • Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości,
   2. Mapa z inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego.
  • Opłaty Opłata skarbowa – 17 zł. na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.) cz. II pkt. 21
  • Tryb odwoławczy Nie przysługuje.
  • Uwagi

   O nadanie numeru porządkowego może wystąpić osoba, która posiada tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej lub przeznaczonej pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo faktycznie władająca taką nieruchomością.

   Po wpłynięciu wniosku sprawdza się na mapach ewidencyjnych i sytuacyjnych oraz w odpowiednich rejestrach jaki jest rezerwowany dla danej nieruchomości numer porządkowy. W przypadku, gdy nieruchomość nie miała zarezerwowanego numeru porządkowego, np. w wyniku podziału nieruchomości analizuje się możliwe warianty nadania numeru określone w rozporządzeniu.

   Nadanie numeracji porządkowej dla nieruchomości jest wymagane do dopełnienia obowiązku meldunkowego.

   Numer porządkowy może być nadany również z urzędu. Nadanie numeru porządkowego następuje w formie zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym.

   Właściciel lub współwłaściciel nieruchomości, a w przypadku braku właściciela – osoba ujawniona w katastrze nieruchomości zobowiązana jest do umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym na budynku lub na ogrodzeniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

  • Podstawa prawna

   Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 125) oraz Rozdział 8 a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian