Nadanie numeru PESEL

  • Wydział Urząd Stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne jest przekazywany do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych wnioskodawca jest wyzwany do ich usunięcia w ciągu 7 dni – nieusunięcie braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
  • Osoba kontaktowa -
  • Miejsce załatwienia Urząd Stanu Cywilnego, ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork, pon, śr, czw, pt od 7:00 do 15:00, wt. od 8:00 do 16:00
  • Telefon kontaktowy (52) 38 96 196
  • Miejsce odbioru Urząd Stanu Cywilnego
  • Wymagane dokumenty Numer PESEL dla osób, które są zobowiązane do jego posiadania na podstawie odrębnych przepisów prawa jest nadawany na indywidualny wniosek wniesiony do tut. urzędu. Urząd Miejski w Więcborku jest właściwy dla przyjęcia wniosku o nadanie nr PESEL dla osób, które są zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie gminy Więcbork lub przy braku miejsca zameldowania jeżeli pracodawca ma siedzibę na terenie gminy Więcbork.

   Wniosek o nadanie numeru PESEL powinien zawierać:
   - wskazanie podstawy prawnej;
   - dokumenty potwierdzające wskazane dane.

   Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).
  • Opłaty Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.
  • Tryb odwoławczy Brak, Patrz Uwagi
  • Uwagi

   Opłaty

   Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

   Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej

   Urząd Miejski w Więcborku
   Bank Spółdzielczy Więcbork nr 35816200030000356420000010.

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze. zm.)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian