Informacje i deklaracje na 2018 rok

Informacja o stawkach podatków w roku 2018 obowiązujących w Gminie Więcbork

Podatek rolny – stawki na 2018 rok: według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. (M.P. poz. 958)
1. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi 2,5q żyta x 52,49 zł/1 dt. = 131,23 zł.
2. Podatek rolny od 1 ha użytków rolnych gruntów rolnych pozostałych wynosi 5 q żyta x 52,49 zł/1 dt. = 262,45 zł.

Podatek leśny – stawki na 2018 rok: według średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. (M.P.poz. 963)
1. Podatek leśny od 1 ha fizycznego lasu wynosi 197,06 zł x 0,222/m³ = 42,0222 zł

 

Podatki i opłaty lokalne w roku 2018 obowiązujące w Gminie Więcbork

1. Podatek od nieruchomości – stawki na 2018 rok: obowiązują stawki podatku od nieruchomości określone Uchwałą Nr XXXVIII/283/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r. poz. 5066.
2. Podatek od środków transportowych – stawki na 2018 rok: obowiązują stawki podatku od środków transportowych określone Uchwałą Nr XXXVIII/285/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r. poz. 5067.
3. Opłata targowa – stawki na 2018 rok: obowiązują stawki opłaty targowej określone Uchwałą Nr XXXVIII/284/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 r. opublikowane  w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r., poz. 5068.
4. Opłata od posiadania psa – stawki na 2018 rok: stawka opłaty na 2018 rok określona została Uchwałą Nr XXXVI/317/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 listopada 2013 r. Wprowadza opłatę od posiadania psów w wysokości 10,00 zł rocznie od jednego psa.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian