Dodatki mieszkaniowe

  • Wydział Referat ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
  • Osoba kontaktowa -
  • Miejsce załatwienia Urząd Miejski w Więcborku, ul.Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, pon, śr, czw, pt od 7:00 do 15:00, wt. od 8:00 do 16:00, pok. nr 20
  • Telefon kontaktowy (52) 38 95 224
  • Miejsce odbioru -
  • Wymagane dokumenty 1) potwierdzony przez zarządcę domu wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z załącznikami, zgodnie z pouczeniem zamieszczonym na druku wniosku,
   2) deklaracja o dochodach osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.
   3) zaświadczenie o dochodach
  • Opłaty Brak.
  • Tryb odwoławczy Brak.
  • Uwagi

   Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu, w którym zamieszkują oraz osobom zajmującym lokal bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

   Przez gospodarstwo domowe rozumie się lokatora samotnie zajmującego lokal lub lokatora, jego małżonka i inne osoby wspólnie z nim stale zamieszkujące.

   Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

   Więcej szczegółów istotnych dla osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy zawierają druki wniosku i deklaracji.

  • Podstawa prawna

   1) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych – Dz.U. Nr 71 poz. 734,
   2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych – Dz.U. Nr 156, poz. 1817,
   3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu – Dz.U. Nr 156, poz. 1828.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian