Zarządzenia Burmistrza 2014

Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.10.2014 Zarządzenie Nr 0050.114.2014 r. Burmistrza Więcborka z dnia 21 października 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 20.10.2014 Zarządzenie Nr 0050.112.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 17 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji projektu „Organizacja i przeprowadzenie konferencji trójsektorowej na temat sposobów zachowania i zabezpieczenia obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000 oraz dobrych praktyk ekologicznych na terenie objetym LSROR Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki” Szczegóły
Akty prawne 20.10.2014 Zarządzenie Nr 0050.110.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 13 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji projektu „Wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne w Więcborku” Szczegóły
Akty prawne 17.10.2014 Zarządzenie Nr 0050.111.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 16 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo gmina Więcbork Szczegóły
Akty prawne 16.10.2014 Zarządzenie Nr 0050.109.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 10 października 2014 r. w sprawie realizacji projektu „Więcej umiem, więcej mogę” nr WND-POKL.09.01.02-04/125/13 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły
Akty prawne 10.10.2014 Zarządzenie Nr 0050.107.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014 Szczegóły
Akty prawne 08.10.2014 Zarządzenie Nr 0050.108.2014 Burmistrza Więcborka w sprawie zarzadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Akty prawne 03.10.2014 Zarządzenie Nr 0050.105.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014. Szczegóły
Akty prawne 02.10.2014 Zarządzenie Nr 0050.106.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste i dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 30.09.2014 Zarządzenie Nr 0050.104.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego Szczegóły