Zagospodarowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.08.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 39/10 i 39/11 w Więcborku, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 08.08.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.15.2018 z dnia 06.08.2018 r. o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w km 1+231 w m. Runowo Krajeńskie. Inwestycja obejmuje teren działki nr 35/1 obręb Runowo Krajeńskie Szczegóły
Artykuł 02.08.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka, znak: SB.6733.14.2018 z dnia 02.08.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 297/7 obręb Witunia, na terenie działki 298 Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 17.07.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr ewidencyjny 30/12 obręb Więcbork 1, na terenie działki 28. Szczegóły
Artykuł 09.07.2018 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 09.07.2018 r. o zakończeniu postępowania ( Nr sprawy SB.6733.9.2018) Szczegóły
Artykuł 09.07.2018 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 09.07.2018 r. o zakończeniu postępowania ( Nr sprawy SB.6733.8.2018) Szczegóły
Artykuł 05.07.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.12.2018 z dnia 02.07.2018 r. o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działek nr ewidencyjny 268/10 i 268/11 obręb Witunia, na terenie działek 259 i 268/8 Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.11.2018 z dnia 02.07.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej dla zasilania dz. nr 167/3 obręb Więcbork 4, położonej w Więcborku przy ul. Sportowej na terenie dz. 168, 169 Szczegóły
Artykuł 27.06.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 25.06.2018 r. o podjęciu zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 233/15 obręb Sypniewo, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 08.06.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.7.2018 z dnia 08.06.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dlaprzedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej dla zasilania dz. nr 45/1 w runowie Krajeńskim. Inwestycja obejmuje dz. nr ew. 52/3 obręb Runowo Kraj., gm. Więcbork Szczegóły